Skip to content

Utbildningsexempel

Digitala utbildningar

Engelska online

Undervisningen sker via en avancerad plattform och använder den senaste tekniken för att föra eleven och läraren samman. Inlärningen är flexibel och anpassas till deltagarens egna önskemål om fokusområden. Utbildningen har många interaktiva delar för att skapa intresse och engagemang. Det går att lyfta sina generella engelskkunskaper men även att träna på specifika kompetensområden så som affärsengelska eller teknisk engelska.

Svenska online

Förbättra din skriftliga och/eller muntliga svenska utifrån den nivå du själv befinner dig på. Du arbetar med datorn som verktyg och alla övningar sker interaktivt via en plattform.

Officepaketet online med för- och eftertest

Detta är en onlineutbildning i Officepaketet som även erbjuder både förkunskaps- och sluttest samt certifikat.

Excel e-learning

Lär dig Excel online med hjälp av filmer, digital kurslitteratur och uppgifter samt lärarrespons.

Introduktionsprogram

Programmet leder till en kortare och effektivare introduktionsprocess, där alla medarbetare, med hjälp av interaktiva uppgifter, får en likvärdig introduktion och således gör rätt från början. Vi är övertygade om att detta leder till högre motivation, samt större delaktighet och engagemang i företaget.

Systematisk felsökning - distansutbildning

Utbildningen ges på distans via en lärplattform där kursdeltagarna lär sig innehållet i sin egen takt utifrån text, video och uppgifter med hjälp av lärarstöd i forumdiskussioner. Deltagarna lär sig att använda effektiva verktyg och metoder för att angripa ett problem vid felsökning.

Tillämpad matematik - distansutbildning

Du kommer att arbeta med bland annat algebra, ekvationer, funktioner och geometri. Utbildningen bygger på lärarledda närträffar, arbete på distans via en lärplattform och möten via Skype.

Introduktion i arbetsmiljö och Ergonomi på kontor - webbutbildning

Introduktion i arbetsmiljö vänder sig till chefer som får grunderna i arbetsmiljöarbete. Kursen ger en bra grund i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Ergonomi på kontor belyser hur man arbetar mest ergonomiskt i kontorsmiljö. Webbkurserna tar ca 30 minuter + kunskapstest i anspråk av deltagaren. Utbildningar består av flera olika element; dels filmade föreläsningar, intervjufilmer, instruktionsfilmer eller en kombination av dessa och dels interaktiva delar där kursdeltagaren är aktiv genom att göra övningar och svara på frågor.

Lönekartläggning - webbinar + närträff

Utbildningen är 6 veckor och deltagarna arbetar under den tiden med stöd från kompetenta kursledare som leder gruppen genom alla steg i en lönekartläggning. De kombinerar utbildningsmetodik i form av interaktiva webinars, och workshop med alla deltagare och ledare under en heldag. Under de 6 veckorna arbetar deltagarna parallellt i Lönevågen, ett pedagogiskt verktyg för att genomföra en korrekt lönekartläggning. Efter utbildningen kommer alla att ha en färdig lönekartläggning för sitt företag.

Farligt gods - webbutbildning

Webbkurserna består av ljud, bild och kontrollfrågor och åhörarkopior kan skrivas ut för samtliga kurser. De är ca 2,5h och motsvarar ½-1 utbildningsdag. Kursen måste inte genomföras i sin helhet utan kan avbrytas för att senare återupptas. Dessutom kan utbildningen genomföras individuellt eller i grupp. Kursintyg erhålles för de som vill efter genomförd kurs. Ett par exempel på vilka utbildningar som kan fås i webbform är ADR 1.3, Luftfartsskydd personal och Litiumbatterier (inkl. behörighet DGR 1.6).

Streamade diplomutbildningar off the shelf

Erbjudandet gäller några av affärssveriges bästa diplomutbildningar direkt i medarbetarnas datorer i form av streamade föreläsningar. Ämnesområden väljer deltagarna själva, precis som tid och plats då de vill följa utbildningarna. Efter kunskapstest ger utbildarna medarbetarna sina egna unika diplom. Exempel på ämnesområden är affärsutveckling, arbetsmiljö, data & IT, ekonomi, försäljning, kommunikation, kundvård, miljö, projekt eller service.

Truckutbildning med teori online och praktikvalidering

Det här är en truckutbildning med webbaserad teoridel och validering av uppkörning och teori. Webbdelen är individanpassad och deltagaren styr själv studietakten.

Elsäkerhet i elektrifierade fordon

Utbildningen kan delvis hållas på distans (preparandkurs), delvis på lärcenter. Vissa delar av kursen följs då i skolbänken och vissa bitar vid dator på valfri plats. Förkunskaper styr hur lång utbildning medarbetaren behöver.

B2B eSimulering

I e-Simuleringsprogrammet B2B Sales får deltagarna iklä sig rollen som B2B-säljare i ett företag. De får sedan i uppdrag att få till en stor affär. De får i en interaktiv miljö möjlighet att praktiskt prova på att ringa och boka möten med kunder. Till sin hjälp har de en virtuell coach. Utbildningen riktar sig främst till företagssäljare och i programmet ingår även säljteori i form av en e-Learningmodul.

OneNote/OneDrive - webbinar

Utbildningen sker via webinar där instruktören demonstrerar övningsexempel. Det ges möjlighet att studera problemet innan webinar och samtidigt ställer utbildaren några frågeställningar angående problemet. Efter avslutat webinar samt kan frågor ställas till läraren. Under en månad efter webinar kan även kompletterande frågor ställas.

Metodik Digitalisering Digiresan

Förstå digitalisering

Kunskapsplattformen edigs utbildningsmoduler om digitalisering i industrin

edig är en kunskapsplattform med syfte att höja digitaliseringskompetensen i svensk industri. Du kan ta del av utbildningsmoduler inom vissa områden, för vissa roller eller läsa artikler och rapporter samt se filmer eller lyssna på poddar inom områden som AI, Nya affärsmodeller, Digitala kopior eller Den uppkopplade fabriken.

Prat Mellan Olle Soderqvist Erica Blom Digiresan

Digitala verktyg för internutbildning och verksamhetsförbättring

Temperaturmätare för en välmående personal (app)

Temperaturmätaren är ett verktyg som mäter utveckling och välmående i realtid hos personal. Tekniken är automatiserad och kräver minimalt med tid av chefer och medarbetare. Några av de effekter som uppnås är proaktiva åtgärder för att öka motivation, förhindra tapp av talanger och förebyggande hantering mot stress eller kränkande särbehandling. Mätningen täcker områden såsom ledarskap, delaktighet och personlig utveckling.

Det digitala ledarskapet/ Att leda milleniegenerationen (app)

Ett verktyg för ledare. Skapa ett gladare och bättre team genom realtidsrepons på teamets välmående, utveckling och framgång. Skicka feedback och uppmuntran i ett klick och skapa delmål och uppmuntrande påminnelser för att hjälpa teamet att utvecklas.

Liveseminarier för internutbildning

Använd liveseminarier som ett verktyg för internutbildning. Kanske kan säljchefen rapportera direkt från en säljmässa eller VD från kundmöten. Personalen kan få chans att ställa rågor och lyssna på vad som diskuteras.

Podden som utbildningsverktyg

Lär er använda pod som ett utbildningsverktyg för internutbildning.

Remote guidance

Använd glasögon eller surfplatta för att få hjälp och guidning av en expert, tekniker eller leverantör i realtid på distans. Projektet kan erbjuda dessa så kallade augmented reality-verktyg som hjälp för att ni inte ska behöva resa långt men ändå kunna ta del av expertkunskaper på annan plats, ort eller land.

QR-kod: utbildning direkt på plats där och när de behövs

Ibland behövs snabb information om något i det dagliga arbetet samtidigt som det är svårt att hitta någon att fråga. Varför då inte knyta en utbildningsfilm, dokument, bilder hemsida etc. till ett moment, maskin eller dylikt? Med hjälp av en surfplatta eller smart telefon läser du av en QR-kod som snabbt och smidigt kopplar upp dig till filmen.

Enpunktslektioner

En enpunktslektion är en filmad kort utbildningsinsats, t.ex. en förklaring av ett moment, en maskin eller liknande som kan skickas till personal, finnas tillgänglig på datorer eller nätverk eller i direkt anslutning till maskin i form av QR-kod eller annat.

Målgruppsenkät, preparandkurs och förkunskapstest

Vi arbetar med målgruppsenkäter till de utbildningar vi erbjuder så att rätt personer hamnar på rätt utbildning. Genom att använda oss av förkunskapstest så kan också utbildningen bli olika lång för olika deltagare. Kanske måste några fräscha upp sina förkunskaper i en preparandkurs som kan följas helt på distans, medan andra kan ansluta först dag 2 eller 3.

Digital projektledning

Lär dig att projektleda på distans via molnet eller lokalt med hjälp av digitala verktyg. Du lär dig bland annat hur du kan göra ditt projekt digitalt, hur du får din grupp att ha koll på gater och milstolpar samt hur du själv kan ha koll på ditt ganttschema.

Utbildningsalternativ Digiresan

Andra effektiva lärformer

Affärsspel

Aktivitet med pedagogiskt brädspel som syftar till att lära och skapa förståelse för affärsekonomi på ett effektivt, roligt och annorlunda sätt.

Simulerad lådbilsfabrik

Simulated Work Environment (SWE) – en endagsutbildning i en simulerad lådbilsfabrik där lag genom standardiserat arbetssätt, lagarbete, kommunikation och samarbete kan bli märkbart mer produktiva och kosteffektiva samtidigt som de förbättrar kvalitet och identifierar och reducerar säkerhetsproblem. De principer och övningar som laget lär sig under den här interaktiva utbildningen kan överföras till alla arbetssätt.

Före-Under-Efter: en metod för att effektivisera lärandet

Har du upplevt att en genomförd utbildning inte gett dig eller företaget något? Den har varken lett till att du förändrat ditt beteende eller höjt din prestation. Utbildningen ”Före-Under-Efter” syftar till att effektivisera lärandet i din organisation med hjälp av enkla verktyg och metoder. Att kontinuerligt arbeta med lärande genom att bland annat sätta tydliga mål och utvärdera dessa skapar önskade beteendeförändringar och leder till prestationshöjningar i din organisation. Det handlar lika mycket om vad du gör före och efter utbildningsinsatser som det du gör under utbildning.

Action workshop om Effektiva lärformer, Strategisk kompetensförsörjning eller Jämställdhet

Syftet med denna entimmesworkshop är att skapa insikt hos en ledning och/eller personalen samt att lära sig metoden action workshop. En action workshop är en styrd form av workshop, både i tid och innehåll, där deltagarna diskutera hinder, lösningar, saker att fortsätta eller sluta med eller dylikt för att på så vis gemensamt hitta vägar att ta tag i frågeställningar. Det skapar inkludering och kan generera många nya idéer.

Handledarutbildning kvällstid

Har du inte möjlighet att delta på dagtid erbjuder vi även utbildning på andra tider. Utbildningen vänder sig till de som exempelvis ska handleda i sitt jobb eller ta emot nyanställda eller praktikanter.

Pedagogisk presentationsteknik

Detta är en utbildning där man på plats med verktyg eller vid maskin får öva sig i hur man fångar uppmärksamheten, får tips m.m. Hur överför man budskapet och säkerställer att medarbetare har förstått och även tillämpar det i praktiken?

Produktionsspel

Olika spel för att förklara och träna olika produktionsupplägg, standardiserat arbetssätt, olika flöden.

Arbetsplatslärande

Hur organiserar ni er arbetsplats för lärande? Finns det en strategi med mål, gapanalys, handlingsplan, jämställdhet, budget och utvärdering? Finns det plan för kompetensutveckling i form av internutbildning, informell och formell utbildning, plan för kompetensöverföring samt karriär- och ersättarplan? Vilka aktiviteter kan ni använda er av för kompetensutveckling på arbetsplatsen och hur kan ni lära av andra arbetsplatser? Vilka lärmetoder passar företaget, gruppen och individerna? Dessa och andra frågor får ni hjälp att arbeta med i utbildningsinsatsen.

Workshop Digiresan